Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwis arcelormittal-warszawa.com zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych.

Pliki Cookies

Pliki cookies umieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez ArcelorMittal Warszawa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („AMW”). AMW jest operatorem serwisu arcelormittal-warszawa.com w związku z czym uzyskuje dostęp do plików cookies. Ponadto dostęp do plików cookies mogą mieć inne spółki z grupy AMW.

AMW może umieszczać na urządzeniu końcowym użytkownika następujące rodzaje plików cookies:

 • Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
 • Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby: zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz.

Zgoda na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym zazwyczaj wyrażana jest domyślnie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia i samodzielnie określić warunki przechowywania oraz dostępu do danych. Wśród ustawień możliwa jest całkowita blokada plików cookies lub każdorazowe informowanie użytkownika o wysyłaniu plików cookies na urządzenie końcowe.

Blokada plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu arcelormittal-warszawa.com

Ustawienia przeglądarki dotyczą jednego konkretnego urządzenia końcowego. Dlatego jeżeli użytkownik korzysta z więcej niż jednego urządzenia konieczne jest dopasowanie ustawień na każdym urządzeniu, bowiem domyślnie każde urządzenie najczęściej pozwala na dostęp i umieszczanie na urządzeniu plików cookies.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe jest ArcelorMittal Warszawa z siedzibą w Warszawie („Administrator” lub „AMW”) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Administratorem poprzez adres mailowy daneosobowe.warszawa@arcelormittal.com

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

AMW przetwarza Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w związku z przesłaniem dokumentów do celów rekrutacyjnych poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail podane w formularzu rejestrowym;
b. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie firma, numer telefonu oraz dane zawarte w treści zapytania podane w formularzu kontaktowym;
c. Dane gromadzone przez stronę www Administratora, związane z plikami cookies stosowanymi przez AMW (szczegółowa informacja dotycząca plików cookies znajduje się tutaj).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
b. Podmioty trzecie należące do grupy AMW, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a. do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych;

b. do celów rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy;

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
 • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych