Strona główna / Pracuj z nami / Strategia HR

Strategia HR

Strategia ArcelorMittal Warszawa w dziedzinie zasobów ludzkich odzwierciedla podstawowe wartości koncernu ArcelorMittal, takie jak zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo.

Pragniemy wspierać rozwój naszych pracowników, jako kluczowego czynnika naszych wyników biznesowych.

Prowadzimy działania konieczne do zrealizowania obietnicy naszej marki: „Przekształcamy jutro”.

1. ArcelorMittal wspiera bezpieczne, zdrowe i wydajne środowisko pracy.

Wszystkie firmy koncernu ArcelorMittal są zobowiązane do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Każdy pracownik jest zobowiązany do wyeliminowania działań lub okoliczności mających negatywne konsekwencje dla tego środowiska, a także do zapewnienia zdolności do codziennej pracy oraz wspierania bezpieczeństwa, zdrowia i wydajności kolegów w oparciu o zasadę „uważajmy na siebie nawzajem”

2. ArcelorMittal wspiera działania i dążenia pracowników do wniesienia wkładu poprzez wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Kierownictwo jest odpowiedzialne za rozwój, kształcenie i inspirowanie Pracowników.

Pracownicy odpowiadają za wykorzystanie szansy na rozwój osobisty, uczestniczenie w rozwoju swoich kolegów oraz za przyczynianie się do ciągłej poprawy w całej firmie. Wspieramy, jak również oczekujemy biegłości technicznej i doskonałości w wykonywaniu pracy.

3. ArcelorMittal jest organizacją opartą na wkładzie pracy, efektach i wynikach.

Wspieramy i nagradzamy w zależności od wkładu pracy i od osiągniętych wyników , zwracając szczególną uwagę na naszą zasadę ciągłej poprawy, która opiera się na aktywnej ocenie, jak również na doświadczeniach wynikających z naszych sukcesów i naszych porażek. Stawiamy na awans wewnętrzny i wysoko oceniamy umiejętności związane z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Polityka firmy ma na celu zapewnienie równych szans zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wszystkich rodzajów pracy i wszystkich szczebli służbowych oraz zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.

4. Ciągła poprawa w oparciu o zespołową pracę jest stylem życia w ArcelorMittal.

Dokonujemy oceny naszych wyników i procesów zarówno na szczeblu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Chcemy być bezwzględnie najlepsi we wszystkim, czego się podejmujemy, i zobowiązujemy się do upraszczania, harmonizowania i usprawniania naszej działalności i procesów za każdym razem, gdy jest to możliwe.

Wysoka skuteczność i wydajność mają zasadnicze znaczenie dla trwałości przedsiębiorstwa, a tym samym dla jego zdolności do zapewnienia atrakcyjnych miejsc pracy z dobrymi dochodami wszędzie tam, gdzie działamy.

5. ArcelorMittal dąży do przyciągnięcia, zatrudnienia, zatrzymania i zmotywowania wysoko utalentowanych osób dzięki stosowaniu aktywnej polityki nagradzania.

Zasady wynagradzania opierają się na adekwatnej ocenie, biorą pod uwagę regionalne zwyczaje i praktyki oraz są stosowane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Nasze systemy wynagradzania są powiązane z osiągnięciami.

6. Wzajemne zaufanie jest podstawowym elementem relacji w ArcelorMittal.

Wspieramy przejrzyste procesy HR i wszelki konstruktywny wkład w usprawnienie tych procesów. Szanujemy życie prywatne i godność pracowników i z tego względu zbierane mogą być wyłącznie informacje, które są niezbędne dla właściwego funkcjonowania firmy lub wymagane prawem. Dane te są przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności i ujawnione tylko osobom, które ich potrzebują w sposób wyraźny i uzasadniony. ArcelorMittal wymaga również, żeby wszyscy pracownicy ujawnili wszelkie możliwe konflikty interesów i podjęli kroki niezbędne do niezwłocznego rozwiązania tej kwestii, jeśli zostaną o to poproszeni.

7. ArcelorMittal chce by odpowiedzialną i bardzo szanowaną organizacją m.in. dzięki swojej polityce w dziedzinie zasobów ludzkich.

Szanujemy ustawowe prawa pracowników w zakresie prawa do zrzeszania się, konsultacji, rokowań zbiorowych i udziału przedstawiciela. Bronimy wartościowego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników i innymi zainteresowanymi stronami oraz nie tolerujemy nieuczciwych praktyk takich jak wykorzystywanie pracy dzieci. Generalnie mamy na celu zbudowanie doskonałych relacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami, które mogą kształtować reputację naszych zasobów ludzkich, oraz tworzyć klimat, w którym pracownicy ArcelorMittal są zmotywowani do wsparcia inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.