Strona główna / Odpowiedzialna firma / Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zobowiązanie ArcelorMittal do przestrzegania wysokich standardów i stosowania najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, a także przejrzystość postępowania jest warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcemy utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego.

Program zgodności

Program Zgodności w ArcelorMittal Warszawa i w spółkach zależnych został wdrożony w czerwcu 2007 r. Wydanie poprawione pochodzi z października 2008 r.

Na politykę zgodności składają się następujące elementy:

 • Kodeks etyki biznesu ArcelorMittal – pobierz
 • Procedura dotycząca sankcji gospodarczych – pobierz
 • Procedura antykorupcyjna – pobierz
 • Polityka ochrony danych osobowych – pobierz
 • Zasady dotyczące informacji poufnych – pobierz
 • Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania – pobierz
 • Procedura ochrony danych w Grupie ArcelorMittal – pobierz
 • Procedura dotycząca przyjmowania i wręczania prezentów i ofert rozrywki – pobierz
 • Polityka przeciwdziałania nadużyciom – pobierz
 • Polityka społeczna – pobierz
 • Polityka praw człowieka – pobierz
 • Polityka ochrony – pobierz
 • Polityka w zakresie relacji z pracownikami – pobierz
 • Polityka w zakresie szkoleń – pobierz
 • Polityka różnorodności i integracji społecznej – pobierz

Polityka społeczna

Teraźniejszość i przyszłość ArcelorMittal Warszawa, sukces i rozwój naszej firmy zależą w dużej mierze od naszych pracowników i od otoczenia, w którym funkcjonujemy. Dlatego odpowiedzialność społeczna jest jednym z najważniejszych obszarów naszej polityki.

W ArcelorMittal Warszawa wdrożyliśmy Politykę społeczną, do przestrzegania której się zobowiązujemy. Powinna ona być znana każdemu pracownikowi i dostępna dla każdego partnera naszego przedsiębiorstwa.

 • Przestrzegamy prawa człowieka obejmujące m.in. prawo do godnej pracy, bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków pracy, równej płacy za równą pracę, ze swobodą zrzeszania się, zgromadzeń i wolnością wyznania, prawo do nauki i czasu wolnego, a także zakaz dyskryminacji, molestowania i przemocy, pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Zasady te wynikają z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i znajdują odzwierciedlenie w Polityce praw człowieka ArcelorMittal, a także w Układzie zbiorowym oraz Regulaminie pracy ArcelorMittal Warszawa.
 • Wszystkich pracowników i interesariuszy traktujemy w sposób uczciwy, z szacunkiem i godnością. Interesariusze to wszystkie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa mające z nami relacje. Zaliczają się do nich m.in. pracownicy spółki i firm zewnętrznych, sąsiedzi, dostawcy, klienci, związki zawodowe czy organy administracji państwowej i samorządu lokalnego.
 • Będąc sygnatariuszami polityki różnorodności i integracji społecznej, traktujemy różnorodność jako szansę i budujemy klimat akceptacji i wzajemnego zaufania. Zarówno w naszej firmie, jak i poza nią, wspieramy różnorodność społeczną i kulturową.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo mają dla nas największe znaczenie. Podejmujemy wysiłki, by zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Nasz cel to zero wypadków.
 • Poszanowanie i ochrona środowiska to jeden z naszych priorytetów. ArcelorMittal Warszawa w swojej działalności stosuje najlepsze dostępne technologie, które przyczyniają się do ochrony środowiska i spełniają cele zrównoważonego rozwoju.
 • Działamy transparentnie i prowadzimy otwartą komunikację wewnątrz firmy, ale także ze społecznością lokalną, naszymi sąsiadami oraz pozostałymi interesariuszami.
 • Podejmujemy działania, które zapewniają realizację naszej polityki społecznej.

Prezes Zarządu
Marek Kempa
Warszawa, 30 września 2021

Karta Różnorodności

22 września 2021 roku Huta została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. ArcelorMittal Warszawa dołączyła w ten sposób do grona ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi poprzez tworzenie przyjaznych miejsc pracy.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi to od lat jedna z kluczowych zasad, obowiązujących w ArcelorMittal Warszawa – stanowi o tym Kodeks Etyki Biznesu. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym krokiem, umacniającym publiczne zobowiązanie firmy w tym zakresie.

Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie Kodeksu Etyki Biznesu oraz Procedury Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania. Wybrane grupy pracowników winny zostać zaznajomione z pozostałymi częściami składowymi Programu Zgodności.

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem metod tradycyjnych, jak i online oraz powtarzane są co 3 lata. Dodatkowo, zakres obowiązywania poszczególnych elementów programu ustalany jest przez biuro korporacyjne i publikowany na stronie intranetowej ArcelorMittal.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

ArcelorMittal dąży do szczerości, bezstronności i etyki we wszystkich dziedzinach działań biznesowych. Zgłoszenia, w tym naruszenia kodeksu etyki biznesu wymagań prawnych lub przepisów, można wykonać na różne sposoby: