Strona główna / Odpowiedzialna firma / Certyfikat ResponsibleSteel™

Certyfikat ResponsibleSteel™

Huta ArcelorMittal Warszawa ubiega się o certyfikat ResponsibleSteel™. To światowy standard, który ma na celu określenie zasad odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora. Grupa ArcelorMittal jest jednym z liderów tego procesu i jako pierwsza w branży zaczęła audyty w europejskich zakładach.

W jakim celu to robimy?

  • Certyfikacja na standard ResponsibleSteel™ ma dać pewność klientom oraz naszym interesariuszom, że stal którą wytwarzamy, została wyprodukowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego biznesu na każdym etapie: od pozyskiwania surowców, poprzez procesy produkcji i zarządzanie ich wpływem na środowisko / otoczenie.
  • Chcemy być postrzegani, jako firma odpowiedzialna społecznie, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i chcemy, by w taki sposób była postrzegana branża.

Stal – tworzywo nowoczesnego świata, Hutnictwo – odpowiedzialny przemysł.

Audyt ResponsibleSteel w pigułce

  • Wymogi standardu ResponsibleSteel różnią się znacznie od wymogów systemów zarządzania (IATF 16949, ISO 9001, ISO14001,ISO45001,ISO50001) które mamy od dawna.
  • Standard ResponsibleSteel obejmuje 12 zasad / obszarów odpowiedzialnego pozyskiwania i produkcji stali.
  • Audyt certyfikujący na zgodność ze standardem będzie prowadzony w dwóch etapach przez jednostkę certyfikującą DNV Polska. Będzie to audyt społeczno-środowiskowy, gdzie duży nacisk będzie kładziony na relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i pracownikami.

ResponsibleSteel Polityka Sołeczna AMW

Teraźniejszość i przyszłość ArcelorMittal Warszawa, sukces i rozwój naszej firmy zależą w dużej mierze od naszych pracowników i od otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Dlatego odpowiedzialność społeczna jest jednym z najważniejszych obszarów naszej polityki. W ArcelorMittal Warszawa wdrożyliśmy Politykę społeczną, do przestrzegania której się zobowiązujemy. Powinna ona być znana każdemu pracownikowi i dostępna dla każdego partnera naszego przedsiębiorstwa.

Przestrzegamy prawa człowieka obejmujące m.in. prawo do godnej pracy, bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków pracy, równej płacy za równą pracę, ze swobodą zrzeszania się, zgromadzeń i wolnością wyznania, prawo do nauki i czasu wolnego, a także zakaz dyskryminacji, molestowania i przemocy, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.

Zasady te wynikają z Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ i znajdują odzwierciedlenie w Polityce praw człowieka ArcelorMittal, a także w Układzie zbiorowym oraz Regulaminie pracy ArcelorMittal Warszawa.

Wszystkich pracowników i interesariuszy traktujemy w sposób uczciwy, z szacunkiem i godnością. Interesariusze to wszystkie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa mające z nami relacje. Zaliczają się do nich m.in. pracownicy spółki i firm zewnętrznych, sąsiedzi, dostawcy, klienci, związki zawodowe czy organy administracji państwowej i samorządu lokalnego. Będąc sygnatariuszami polityki różnorodności i integracji społecznej, traktujemy różnorodność jako szansę i budujemy klimat akceptacji i wzajemnego zaufania. Zarówno w naszej firmie, jak i poza nią, wspieramy różnorodność społeczną i kulturową.

Zdrowie i bezpieczeństwo mają dla nas największe znaczenie. Podejmujemy wysiłki, by zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Nasz cel to zero wypadków.

Poszanowanie i ochrona środowiska to jeden z naszych priorytetów. ArcelorMittal Warszawa w swojej działalności stosuje najlepsze dostępne technologie, które przyczyniają się do ochrony środowiska i spełniają cele zrównoważonego rozwoju.

Działamy transparentnie i prowadzimy otwartą komunikację wewnątrz firmy, ale także ze społecznością lokalną, naszymi sąsiadami oraz pozostałymi interesariuszami.

Podejmujemy działania, które zapewniają realizację naszej polityki społecznej

Standard ResponsibleSteel– 12 zasad

12 zasad / obszarów to 12 wyzwań, które można zrealizować tylko dostarczając solidne dowody na potwierdzenie spełnienia ich kryteriów.

Wyzwanie 1 – Ład korporacyjny

Zarządzanie zakładem w sposób odpowiedzialny

Wyzwanie 2 – Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i ogólnego

Wdrożenie skutecznego systemy zarządzania, który pozwala osiągnąć założone cele społeczne i środowiskowe. Funkcjonowanie w zgodzie z przepisami prawa.

Wyzwanie 3 – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnych i innych zainteresowanych stron

Wyzwanie 4 – Prawa pracownicze

Szanowanie praw pracowników i wspieranie ich dobrostanu.

Wyzwanie 5 – Prawa człowieka

Przestrzeganie praw człowieka, współpraca z firmami ochroniarskimi

Wyzwanie 6 – Zaangażowanie w sprawy otoczenia, dialog z interesariuszami i komunikacja

Zaangażowanie w sprawy otoczenia i komunikacja, informowanie opinii publicznej o istotnych tematach społecznych i środowiskowych

Wyzwanie 7 – Społeczność lokalna

Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności; dbałość o dziedzictwo kulturowe

Wyzwanie 8 – Zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych

Wypełnianie postanowień porozumienia paryskiego, realizacja planów i celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wyzwanie 9 – Hałas, emisje, ścieki i odpady

Zapobieganie i redukcja emisji i ścieków, które mają niekorzystny wpływ na społeczności lub środowisko, zarządzanie odpadami w sposób powodujący jak najmniejszy wpływ na środowisko

Wyzwanie 10 – Gospodarka wodna

Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi

Wyzwanie 11 – Bioróżnorodność

Ochrona różnorodności biologicznej świadomość tego, co mamy. Opracowanie planu zarządzania bioróżnorodnością

Wyzwanie 12 – Wyłączanie i zamykanie zakładów

Minimalizacja niekorzystnych społecznie, gospodarczo i środowiskowo skutków całkowitej lub częściowej likwidacji i zamknięcia zakładu