Strona główna / Odpowiedzialna firma / Certyfikat ResponsibleSteel™

Certyfikat ResponsibleSteel™

ArcelorMittal Warszawa znalazła się w gronie nielicznych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteel™. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteel™), 24 stycznia 2023 roku spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie ResponsibleSteel™.

Co to jest standard ResponsibleSteel™?

Standard jest nową normą dla branży stalowej, która koncentruje się na kwestiach środowiskowych i społecznych. Został opracowany przez organizację ResponsibleSteel™ zrzeszającą największe przedsiębiorstwa stalowe świata, organizacje społeczne, naukowe i środowiskowe. Wiele szczegółowych kryteriów standardu znacznie wykracza poza wymogi określone w przepisach prawa czy wewnętrznych dokumentach ArcelorMittal.

Dlaczego?

Chcemy, by nasi interesariusze mieli pewność, że nasza stal będąca z natury materiałem o nieskończonym potencjale recyklingu jest produkowana z uwzględnieniem najwyższych standardów w obszarach takich jak BHP, kultura organizacyjna i zarządzania, prawo pracy i prawa człowieka, relacje z otoczeniem czy szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności. ResponsibleSteel™ jest potwierdzeniem spełnienia tych wymogów.

Jakie obszary podlegają ocenie?

Standard obejmuje 12 zasad:

1. Ład korporacyjny, czyli nasze wartości, zobowiązanie do przestrzegania prawa i kodeksu etyki, odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów.

2. Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i ogólnego, czyli efektywność i przejrzystość naszych działań w tych obszarach.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli bezpieczne warunki pracy, również w pandemii, oraz zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji.

4. Prawo pracy, czyli przestrzeganie przepisów prawa, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, swoboda zrzeszania się i szeroko pojęta troska o dobrostan pracowników.

5. Prawa człowieka, czyli przestrzeganie zasad ujętych w Powszechnej deklaracji praw człowieka zarówno w relacjach z pracownikami, jak i dostawcami.

6. Zaangażowanie w sprawy otoczenia i komunikacja, czyli efektywne budowanie relacji i przekazywanie informacji.

7. Społeczność lokalna, czyli współpraca z sąsiadami, wsparcie społeczności lokalnych i troska o dziedzictwo kulturowe.

8. Zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych, czyli nasze działania i plany dotyczące redukcji emisji.

9. Hałas, emisje, wycieki i odpady, czyli ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i życie społeczności wokół nas.

10. Gospodarka wodna, czyli odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi.

11. Bioróżnorodność, czyli znajomość ekosystemu, w jakim funkcjonujemy i troska o jego zachowanie.

12. Wyłączanie i zamykanie zakładów, czyli minimalizacja krótko- i długoterminowych skutków społecznych i środowiskowych związanych z wyłączaniem i zamykaniem zakładów.

Przebieg audytu

Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów z firmy DNV. Pierwszy etap, który miał miejsce w maju 2022 r. potwierdził naszą gotowość do drugiego etapu – zasadniczego procesu certyfikacji na podstawie rozmów i dokumentacji. Drugi etap, audytu odbył się we wrześniu 2022 r. Oprócz pogłębionej analizy dokumentów, obejmował on szereg działań audytorów weryfikujących jak w praktyce funkcjonuje u nas zrównoważona produkcja stali. Audytorzy skupili się na rozmowach z kierownictwem poszczególnych wydziałów, odbyli wizyty w obszarach produkcyjnych, przeprowadzili indywidualne i grupowe wywiady z pracownikami, związkami zawodowymi oraz innymi interesariuszami ArcelorMittal Warszawa – w tym przedstawicielami społeczności lokalnej.