Strona główna / Odpowiedzialna firma / Integracja i różnorodność

Integracja i różnorodność

Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego, elastycznego miejsca pracy, w którym wszyscy są traktowani jednakowo i szanowani za wkład w rozwój organizacji. Wykorzystanie w pełni naszego potencjału pozwoli nam zwiększyć wydajność, pomoże zdefiniować nowe rynki i sprostać wyzwaniom dotyczącym współpracy z klientami. Będziemy również mogli w sposób innowacyjny i kreatywny odpowiedzieć na potrzeby naszych interesariuszy.

Siła różnorodności

1. Cel

W ArcelorMittal jesteśmy przekonani, że różnorodność naszych pracowników jest atutem gwarantującym nowe pomysły, opinie i doświadczenia w przyjaznym otoczeniu, które wspiera nasze wartości związane z przywództwem, zrównowa­żonym rozwojem i jakością. Dla ArcelorMittal różnorodność odzwierciedla różne kultury, pokolenia, płcie, grupy etniczne, orientacje seksualne, narodowości, umiejętności, pochodzenie społeczne i wszystkie inne unikalne różnice, które czynią nas wyjątkowymi. Integracja społeczna polega na tworzeniu środowiska pracy, w którym każdy ma możliwość pełnego uczestniczenia w osiąganiu biznesowego sukcesu oraz gdzie wszyscy pracownicy są cenieni i szanowani za wyróżniające ich umiejętności, doświadczenia i opinie.

Przywództwo

Postępujemy zgodnie z wartościami, standardami i zasadami kultury biznesowej określonymi przez kodeks etyki biznesu. Nasi liderzy tworzą otwarte podejście do organizacji pracy, budują relacje ze społecznościami lokalnymi, dostawcami, klientami i innymi interesariuszami, w celu ciągłego doskonalenia i podnoszenia wydajności w zrównoważony sposób.

Zrównoważony rozwój

Aby zmieniać jutro wciąż wyznaczać nowe standardy, promujemy międzynarodowe standardy wśród liderów, którzy mają zarówno świetne rozeznanie dotyczące lokalnych środowisk, w których pracują, jak i specjalistyczną wiedzę na temat ArcelorMittal. Wykorzystujemy różnorodne pomysły na wszystkich poziomach organizacji, aby nieustannie podnosić naszą wydajność oraz poziom obsługi naszych klientów.

Jakość

Chcemy przyciągać i zatrzymywać najlepszych, utalentowanych ludzi oraz być docenianym za wspieranie wszystkich pracowników. Zależy nam, aby mogli oni wykorzystywać w pełni swój potencjał i tym samym przyczynić się do sukcesu ArcelorMittal.

2. Zasady

Aby wesprzeć ideę różnorodności, zobowiązujemy się do:

1. Proaktywnego identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z różnorodnością w ramach Grupy i jej Oddziałów, celem wsparcia wdrożenia w/w Polityki.

2. Upewnienia się, że wszystkie Oddziały ArcelorMittal przestrzegają przepisów praw­nych i regulacji oraz zapisów kodeksu etyki biznesu.

3. Eliminacji dyskryminacji w każdym obszarze życia zawodowego i na każdym poziomie struktury organizacyjnej.

4. Zapewnienia wszystkim pracownikom lub usługodawcom miejsca pracy wolnego od wszelkich form molestowania.

5. Tworzenia wspierającego i wyrozumiałego środowiska pracy, w którym wszystkie osoby czują się mile widziane, szanowane, gdzie potrafią w pełni wykorzystać swój potencjał bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe oraz niepełnosprawność.

6. Dostosowania wewnętrznych procesów i procedur do wspierania Różnorodności i Integracji Społecznej.

7. Zapewnienia szkoleń i podnoszenia świadomości na temat obowiązków i korzyści wynikających z Różnorodności i Integracji Społecznej, aby pomóc w zrozumieniu różnic i podobieństw wśród pracowników.

Eliminowanie zachowań oceniających i zwię­kszenie akceptacji i elastyczności pozwoli nam na podniesienie wydajności naszych wielokulturowych zespołów.

8. Zapewnienia poufności zgłaszanych skarg: osoby padające ofiarą lub będące świadkiem niezgodności z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie mogą zgłaszać swoje uwagi w sposób poufny, korzystając z procesu zgłaszania nieprawidłowości. Informacje dotyczące skarg będą ujawnione pracownikom lub stronom trzecim tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonego dochodzenia.

9. Podejmowania działań w celu zapewnienia przestrzegania niniejszej Polityki: naruszenie zasad Polityki może narazić pracownika na działania dyscyplinarne i inne kon­sekwencje przewidziane prawem. Proces dyscyplinarny, w tym dochodzenie, jest uczciwy, bezstronny i transparentny. Na podstawie wyciągniętych wniosków i w uzasadnionych przypadkach ArcelorMittal może podejmować odpowiednie działania, współpracować z urzędami i uruchamiać czynności prawne.