Strona główna / Podwykonawcy

Podwykonawcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to priorytet w hucie ArcelorMittal Warszawa. Firmy podwykonawcze są partnerami zewnętrznymi naszego zakładu. Ich pracownicy zobowiązani są przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących bezpiecznej pracy oraz ochrony środowiska naturalnego, które obowiązują pracowników ArcelorMittal Warszawa.

Firma podwykonawcza zamierzająca nawiązać współpracę z ArcelorMittal Warszawa obowiązana jest zapoznać się i z następującymi dokumentami:

  • Ogólne Instrukcje BHP dla kontrahentów – pobierz
  • Warunki ogólne wykonywania usług na terenie przedsiębiorstwa ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. – pobierz
  • Ogólne Warunki Zakupu Usług w ArcelorMittal Warszawa – pobierz
  • Ogólne Warunki Zakupu Materiałów w ArcelorMittal Warszawa – pobierz
  • Klauzule kontraktowe ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o. – pobierz
  • Warunki odbiorowe złomu ArcelorMittal 2017.01.30 – pobierz
  • Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw – pobierz

Warunkiem rozpoczęcia prac na terenie Huty jest odbycie e-learningowego „Szkolenia BHP dla pracowników firm wykonawczych” poświadczonego uzyskaniem certyfikatu, zapoznanie się z wymaganymi dokumentami umieszczonymi na platformie e-learningowej oraz przygotowanie i przedstawienie dokumentów wymienionych w załączniku zapytania ofertowego.

Huta ArcelorMittal Warszawa korzysta z aplikacji LimeAccess usprawniającej rejestrację gości, kierowców oraz firm podwykonawczych.

Przed rozpoczęciem prac przedstawiciel AMW (Host) zobowiązany jest do założenia profilu firmie podwykonawczej, w którym firma zobowiązana jest założyć konta dla pracowników, którzy będą wykonywać pracę na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa. Instrukcje zakładania konta dla pracowników dostępne są w systemie Lime Access w Bazie głównej.

W celu rozpoczęcia procedury szkoleniowej prosimy o kontakt z Naszym Działem BHP:

Ewelina Kostelnik
tel.: 22 835 8629
ewelina.kostelnik@arcelormittal.com

Weronika Milewska
Tel.: 22 835 86 18
weronika.milewska@arcelormittal.com