Odpowiedzialna produkcja stali

Strona główna / Artykuły / Odpowiedzialna produkcja stali

Huta ArcelorMittal Warszawa ubiega się o certyfikat ResponsibleSteel™. To światowy standard, który ma na celu określenie zasad odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora. Grupa ArcelorMittal jest jednym z liderów tego procesu i jako pierwsza w branży zaczęła audyty w europejskich zakładach

Przemysł stalowy jest jedną z największych branży przemysłowych na świecie. We współczesnym życiu stal jest potrzeba na każdym kroku. Jednak jej produkcja zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju stawia wiele wyzwań. Dyskusje o tym, jak im sprostać, doprowadziły w 2016 roku do formalnego powołania ResponsibleSteel (Odpowiedzialna Stal).

Co to jest standard ResponsibleSteelTM? – to standard dla branży stalowej opracowany przez międzynarodową organizację non – profit ResponsibleSteelTM, zrzeszająca firmy, których działalność obejmuje wszystkie części łańcucha dostaw stali, grupy społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia i inne organizacje, zainteresowane zrównoważonym przemysłem stalowym na całym świecie.

Po co to robimy? – posiadanie certyfikatu ResponsibleSteel™ ma dać pewność klientom oraz naszym interesariuszom na całym świecie, że stal którą wytwarzamy, została wyprodukowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego biznesu na każdym etapie; od pozyskiwania surowców, poprzez procesy produkcji i zarządzanie ich wpływem na środowisko.
W Warszawie zaczęliśmy od samoceny – sprawdzając w poszczególnych obszarach czy i jak spełniamy wymogi standardu. Kolejnym etapem będzie ocena zewnętrznych audytorów która jest planowana na IV kwartał 2021 roku.

Co będzie sprawdzane? Wymogi standardu ResponsibleSteel różnią się znacznie od wymogów systemów zarządzania (IATF 16949, ISO 9001, ISO14001,ISO45001,ISO50001) które mamy od dawna. Będzie to audyt społeczno-środowiskowy, duży nacisk jest kładziony na relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i pracownikami.

Co obejmuje standard ? Standard ResponsibleSteel obejmuje dwanaście zasad odpowiedzialnego pozyskiwania i produkcji stali, dla każdego z kryteriów trzeba dostarczyć solidne dowody.

Zasada 1. Kultura korporacyjna – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel są prowadzone w sposób odpowiedzialny.

Zasada 2. Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i zarządzania ogólnego – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel mają wdrożony skuteczny system zarządzania, który pozwala osiągnąć cele społeczne i środowiskowe.

Zasada 3. Zdrowie i bezpieczeństwo – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel chronią zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Zasada 4. Prawa pracownicze – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel szanują prawa pracowników i wspierają ich dobrostan.

Zasada 5. Prawa człowieka – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel przestrzegają praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność, niezależnie od swej wielkości i struktury.

Zasada 6. Dialog z interesariuszami i komunikacja – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel skutecznie współpracują z zainteresowanymi stronami, otwarcie informują o kwestiach ważnych dla tych stron i naprawiają negatywne skutki, które spowodowały, lub do których się przyczyniły.

Zasada 7. Społeczności lokalne – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel szanują prawa i interesy społeczności lokalnych, unikają negatywnego wpływu swej działalności lub go minimalizują oraz wspierają dobrobyt społeczności.

Zasada 8. Zmiany klimatyczne i emisje gazów cieplarnianych – właściciele zakładów z certyfikatem ResponsibleSteel są zaangażowani w realizację globalnych celów porozumienia paryskiego. Zarówno certyfikowane zakłady, jak i ich właściciele korporacyjni podejmują działania niezbędne do potwierdzenia tego zaangażowania.

Zasada 9. Hałas, emisje, ścieki i odpady – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel zapobiegają i redukują emisje i ścieki, które mają niekorzystny wpływ na społeczności lub środowisko, gospodarują odpadami zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami i uwzględniają pełny wpływ opcji gospodarowania odpadami na cały cykl życia.

Zasada 10. Gospodarka wodna – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel dobrze zarządzają zasobami wodnymi.

Zasada 11. Różnorodność biologiczna – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel chronią różnorodność biologiczną.

Zasada 12. Wycofanie z eksploatacji i zamknięcie – zakłady z certyfikatem ResponsibleSteel minimalizują niekorzystne społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki całkowitej lub częściowej likwidacji i zamknięcia zakładu
Standard ResponsibleSteel odnosi się do działających hut stali i powiązanych zakładów, które przetwarzają surowce do produkcji stali lub wytwarzają wyroby stalowe. Ale trzeba mieć świadomość, że
zobowiązanie zakładu do uzyskania certyfikatu ResponsibleSteel powoduje konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale też dla jego dostawców surowców i niektórych usługodawców, na przykład agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy (zgodnie z zasadami 4 (prawa pracy) i 3 (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz dostawców energii i wody (zgodnie z zasadami 8 (zmiany klimatyczne i emisje gazów cieplarnianych) i 10 (gospodarka wodna).

Dorota Pietrzyk